Islam

De Zuilen van Al-Islaam

Al-Islaam is:

1. Dat je getuigt dat er geen ware god is, behalve Allaah:
(Wat betekent dat er geen ware god is in de hemelen en de aarde, behalve Allaah).
En dat Mohammed de boodschapper van Allaah is:
(Allaah heeft Mohammed namelijk gezonden om Zijn godsdienst over te brengen),
2. Dat je de Salaat (het gebed) verricht:
(Men dient dit gebed uit te voeren met alle fundamentele bestanddelen, in een totale
overgave en nederigheid).
3. Dat je de Zakaat ((armen)belasting) geeft:
(Als een moslim de drempelwaarde van 85 gram goud bezit, of de hieraan gelijke
geldwaarde, moet hij hiervan 2,5 % afstaan, na het verstrijken van één Islamitisch jaar.
Andere vormen van weelde en rijkdom hebben andere vastgestelde waarden).
4. Dat je gedurende de (Islamitische) maand Ramadaan vast:
(Men dient zich te onthouden van eten, drinken, wellust en alle andere verboden zaken,
vanaf de morgenstond tot zonsondergang).
5. Dat je de Hadj (bedevaart) verricht naar Mekkah, als je daartoe in staat bent.’(Overgeleverd door Moslim)

6 zuilen van Al-Imaan (geloof)

De zuilen van het geloof (Al-Imaan)

Vraag 1:
Jibriel vraagt verder: ‘Vertel mij dan over Al-Imaan (het geloof)?

Antwoord 1:
De Boodschapper van Allaah ﷺ antwoord: ‘Al-Imaan is:
1. Dat je gelooft in Allaah:
(De overtuiging dat Allaah de Schepper is en dat (alleen) Hij met recht aanbeden wordt.
Hij heeft Namen en Eigenschappen).

(Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende)

[Soerah Ash-Shoeraa (42):11]

2. En in Zijn Engelen:
(Uit licht geschapen creaties, om de bevelen van Allaah uit te voeren. Wij kunnen de
Engelen niet zien).
3. En in Zijn Boeken:
(De Tawraah (de Thora), de Indjiel (Het Evangelie), de Zaboer (de Psalmen) en de
Qor’aan. De Qo’raan heeft alle voorgaande boeken ongeldig gemaakt).
4. En in Zijn Boodschappers:
(De eerste boodschapper is Noeh en de laatste is Mohammad ﷺ .
5. En in de Laatste Dag:
(De Dag der Opstanding, waarop de mensen afgerekend worden op hun daden).
6. En dat je gelooft in de voorbeschikking (Qadar) van zowel het goede als het kwade:
(Dit houdt in: tevredenheid met wat Allaah heeft voorbeschikt, zonder het nalaten van
eigen handelen als middel).’

(Overgeleverd door Moslim)

Uit het boek: Een Samenvatting van De Islamitische Geloofsleer uit de Qor’aan en de
authentieke Soennah.
Auteur: Mohammad Bin Jamil Zino
Vertaald door: Mohamed Bendaoud